LONA PROJEKT

VED I VATTNEN & LEKGRUS

I många vattendrag inom de aktuella kommunerna har öringsbestånden minskat på grund av mänskliga aktiviteter såsom vattenkraftsutbyggnad, flottledsrensning, skogsbruk, försurning, överfiske etc.
Även om åtgärder vidtagits för att förbättra biotoperna, t.ex. restaurering av flottledsrensade sträckor, uteblir ofta den förväntade effekten – ökade tätheter av öring och harr.

Detta kan bl.a. bero på att den naturliga tillförseln av alloktont material har rubbats.