Fiske i Södra Lappland

 

Vildmarkskommunerna Vilhelmina, Dorotea och Åsele

fiske

Välkommen till

SÖDRA LAPPLAND!

 

Vilhelmina, Dorotea och Åsele är kommuner i Södra Lappland, rika på naturupplevelser, vildmark, fisk och vilt.

Här får du oförglömliga natur- och fiskeupplevelser och inte nog med det, vi har fantastiska fiskevatten för alla.

En inbjudan du bör ”nappa” på!

Projekt 2024 gällande Dorotea

Dorotea har biotopvårdsinventerat Korpån i ett LOVA projekt med syfte att återställa ån från flottningsepoken, läs mer under projekt. Under 2024 har LOVA – medel sökts för att utföra en avbördningsstudie i utloppet från Lövsjön, för att mer information om hur sjön kommer att påverkas vid en kommande flottledsrestaurering. 

Under kommande år kommer ett gäddprojekt (LONA) att genomföras i Dorotea där gäddor märks och när gäddor återfångas kan man skatta gäddpopulationen i Avaträsksjön.

En förstudie gällande ett kommungemensamt fiskekort kommer att färdigställdes under 2023 och under fiskevårdsområdenas stämmor 2024 kommer vi att få reda på hur många områden som vill medverka i ett sådant upplägg. Projektrapporten ligger under fliken projekt på denna hemsida.

 

Restaurering av rinnande vattendrag för bevarandet av flodpärlmusslan
i Kultsjödalen

Vid en restaurering försöker vi återskapa de naturlika strukturerna och processerna och därmed det ursprungliga ekosystemet så långt det är möjligt. En viktig uppgift som en restaurering har är att bidra med att bevara och stärka populationer av rödlistade arter, som t.ex. flodpärlmusslan.

I ett större perspektiv är restaureringen också ett led i Länsstyrelsens arbete med att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag.

Läs mer »

Långsele – Höglands FVO

En ny fiskekarta har tagits fram för Långsele - Höglands FVO. Gå till fliken fiske/fiskeområden/Dorotea och sen Långsele - Höglands FVO.

LONA projekt – gemensamt fiskekort

Dorotea kommun har avslutat ett LONA projekt gällande en förstudie till kommungemensamt fiskekort. Andra områden som har gemensamma fiskekort har bjudits in för att delge sina erfarenheter till fiskevårdsområdena i Dorotea. Mer information finns under projekt...

Ormsjöortens FVO

En ny fiskekarta har tagits fram för Ormsjöortens FVO. Gå till fliken fiske/fiskeområden/Dorotea och sen Ormsjöortens FVO.

Fiskedestination 2023

Under 2023 har två filmer från Dorotea spelats in av programmet "Fiskedestination". Det ena programmet är från specialsträckan i Storbäck där fisket efter harr och öring är riktigt bra. I det andra programmet fiskade vi gädda i Bellvikssjön, Ormsjöån och Veksjön. Vi...

Mårdsjö FVO

En ny fiskekarta har tagits fram för Mårdsjö FVO samt att det även har tagits fram en ny fiskekarta för hela kommunen. Gå till fliken fiske/fiskeområden/Dorotea och sen Mårdsjö FVO.

Flottledsrestaurering inom Jämtland 2022

Sammanställning över 2022 års biotopvård, läs mer https://catalog.lansstyrelsen.se/store/35/resource/65?fbclid=IwAR3R5t1-uEZCv56iO9RsHSfdjNKmN_HPPJtwvn0hFGuomzZKlUaNmgnKC14

Fiske i Södra Lappland

Annonser:
South lapland
Vilhelminabygdens skoterorganisation
Ångermanälvens vattenråd
Svenska fiskevatten