Förslag på miljöförbättrande åtgärder i Fjällsjöälven enligt  Ångermanälvsmodellen

Ångermanälven och Vapstälvens vattenråd beslutade på årsmötet den 9 februari 2016 att försöka få till stånd en fortsättning på de inventeringar som utförts i Ångermanälvens huvudfåra under ett antal år.
Den delen av älven har inventerats i tre etapper och mellandelen stod klar under 2015.

 

Läs mer om Ångermanälvsprojektet (pdf)

Ångermanälvensprojektet grundades 2006 av Vilhelmina Model Forest.
Arbetet har främst riktat in sig på att undersöka om det finns möjlighet att återskapa en del av de naturvärden som fanns innan regleringarna i Ångermanälven. Många organisationer, myndigheter, entreprenörer, föreningar och eldsjälar har medverkat i projektet.

Arbetet har resulterat i 3st rapporter som finns att ladda ner från Vilhelmina Model Forest och Skogsstyrelsens hemsida.
Arbetet som nu görs i torrfårorna nedströms Malgomajs kraftverk är en  fortsättning på Ångermanälvsprojektet men nu med praktiskt arbete i Ångermanälven.

Bullerforsen/Lillån

Hösten 2015 startade Vilhelmina Model Forest/Vilhelmina Kommun med stöd av Världsnaturfonden WWF och Telge Energi ett vattenkraftsprojekt.
Projektet är en del av ett större samarbete i bl a Ångermanälven och som handlar om att förse Sverige med förnybar energi på naturens villkor. Just detta projekt går ut på att försöka återskapa strömhabitat i en torrlagd fåra ca 900 meter nedströms Malgomajs kraftstation.