Biotopåtgärder – Kultsjödalen

Vattendrag i Kultsjödalen restaureras för att bevara flodpärlmusslan. I Sverige är flodpärlmusslan enligt Artdatabankens rödlista 2015,
klassad som en starkt hotad art. Detta innebär att arten har minskat i sitt utbredningsområde och har problem med att föröka sig.
Trots kulturhistorisk påverkan från flottning i området är vattendrag i Kultsjödalen och Marsådalen ett av Sveriges viktigaste områden
för den hotade musslan. Det finns dock vattendrag i området där musslan kämpar för sin existens. Eftersom musslan är beroende av
öring som värd för att kunna föröka sig, är direkta åtgärder, t.ex. restaurering av flottledspåverkade vattendrag, för att förbättra livsmiljön
för öringen en bra åtgärd för den hotade musslan.

Under 2016-2018 kommer sammanlagt ca 6 km flottledspåverkad strömsträcka i Marsån, Gäddbäcken och Stalonbäcken att restaureras
(kartbild), till förmån för den hotade flodpärlmusslan och öringen.

Varför behöver vi restaurera ett flottledspåverkat vattendrag?
Skogen i dessa trakter har alltid varit värdefull för människan. Innan vägarna och timmerbilarna fanns flottades timret längs vattendragen
från de djupa skogarna till bebyggelsen. För att underlätta flottningen av timret avlägsnades stora block och omkullfallna träd, sidofåror
blockerades och kurvor rätades, ut- och inlopp till sjöar kanaliserades och dammar anlades. Konsekvensen blev att vattendragen smalnades av, variationen minskades och strömhastigheten ökade. Grus och småsten, viktiga för både öringen och musslan, spolades bort från många strömsträckor. Livsmiljön blev sämre för allt levande i och intill vattendragen, bl.a. för örtrika strandskogar, strömstaren,
öringen, uttern och den hotade flodpärlmusslan.

Kartbild över vattendragen som ingår i projektet.