LONA PROJEKT

BIOTOPVÅRD VOJMÅNS FVO

a) Restaurering av flottledrensad del av Vojmån, Hornforsen, 600 m,
b) Restaurering av flottledsrensad del av Vojmån, Granseleforsen 1 800 m
c) Uppföljning av genomförda åtgärder efter åtgärd som innefattar dykinventeringar
och elfisken längs restaurerad sträcka.

Projektet inleddes med att styrelsen ordnade med alla förberedelser för biotopåtgärder i Vojmån Granseleforsen. Larvvägar för grävmaskin, fornlämningar, fångstgropar markerades. Ständig kontakt med grävföretag och Ångermanälvens Vattenregleringsföretag, men tyvärr minskade inte företaget vattenflödet under hela året så att det var möjligt att arbeta i ån.
Även hela hösten har det varit höga vattenflöden i Vojmån. Hornforsen blev restaurerad 2011. Granselforsen är inventerad och karterad. Styrelsen ordnade med alla förberedelser för biotopåtgärder i Vojmån Granseleforsen.
Plogning av väg, larvvägar för grävmaskin, fornlämningar, fångstgropar markerades. Vilhelmina museum har varit behjälpliga och utmärkt fornlämningar och fångstgropar. Kontroll av djurförekomst såsom utter har gjorts. Förhandsinformation om att Volgsele dammen skulle renoveras gjorde att vi var förberedda på att inleda arbetet omgående.

En 27 tons grävmaskin hade anlitats, men tyvärr kolliderade den när den var på väg till Gransele. Istället kom en mindre 14 tons grävmaskin. Den gjorde ett utmärkt jobb och rensade upp mellan de många holmarna vid Gransele. Det visade sig vara en mer passande maskin för att rensa upp i kvillområden, vilka bestod av stora diken eller som bäckar.

Vidare noterades det att småfisk omgående intog upprensade områden. Däremot kunde grävmaskinen inte återföra de stora stenarna i själva åfåran. Dessa stenar kommer att återföras under våren 2015 med en större maskin. Samråd med Bäsksele byamän beträffande utförandet av biotopåtgärderna har skett.

Under året har som vanligt fokus legat på att hålla rastplatser och vandringsvägar utefter ån i stånd. Dubbel utsättning av en- och 2 årig öring i ån har genomförts. Detta p.g.a att fjolårets vattenflöde gjorde att det inte gick att sätta ut fisk. EL-fisken och dykningar ska genomföras efter åtgärd. En del av de vandringshinder som finns i biflödena till Vojmån har inventeras och åtgärdats. Även områdena kring rastplatser har ökats genom uppröjning. Eldstäderna har rensats och dassen har kalkats. Skyltningen av Vojmån har förbättrats genom att fyra större informations skyltar satts upp utefter ån. Den enorma vattenföringen i slutet av sommaren gjorde att en del bänkar och bord flöt iväg i ån. Vid Bjurbäcken lyckades vi rädda ett bord som flutit iväg ett stycke.

Ovanstående innebär att planering och budget förskjuts ett år framåt.

Granselforsen torrfåra före

Granselforsen efter