LONA PROJEKT

Skikkisjön

a) Årligen under projektperioden sätta ut ca 200 kg Vojmsjööring i Skikkisjön
b) Utsättning av ögonpunktsrom i Skikkibäcken, Gäddviksbäcken, Sågbäcken, Storbergsbäcken och Kvarnbäcken
c) Uppföljning av utsättningarna genom provfiske i Skikkisjön innan projektet avslutas samt två av åren genomföra elfiske i bäckarna i punkt b
d) Resultatet ska sammanställas och tillgängliggöras t.ex. på kommunens
webb samt tillsändas Länsstyrelsen (fiske och miljöövervakning)

Projektet:

1. Årlig utsättning av c:a 200 kg Vojmsjööring i Skikkisjön – genomfört
2. Utsättning av ögonpunktsrom i bäckarna – ändrat till två-somriga yngel – genomfört
3. Provfiske i sjön samt el-fiske i bäckarna – genomfört
4. Resultatet ska sammanställas …..- genomfört Tidplanen har hållits.

Projektet har genomförts i samverkan med Sanduddens Fiskodling.

Genomförda aktiviteter
2011:under våren / sommaren genomfördes utplantering av yngel av Vojmsjööring i Skikkibäcken, i Skikkisjön samt i tillflöden till Skikkisjön; Gäddbäcken, Sågbäcken, Kvarnbäcken och Storbergsbäcken. I Skikkisjön utplanterades 300kg Vojmsjööring i storleksklassen 300 – 500 gram.

2012: Under våren / sommaren 2012 genomförde Skikkisjöns Sportfiskeklubb utplantering av Vojmsjö-öring i Skikkibäcken, i Skikkisjön samt i tillflöden till Skikkisjön. Totalt utplanterades 250 1-årsyngel i Skikkibäcken samt 100 1-årsyngel i vardera Gäddbäcken, Sågbäcken, Kvarnbäcken och Storbergsbäcken. I Skikkisjön utplanterades 200 kg Vojmsjö-öring i storleksklassen 300 – 500 gram eller c:a 500 fiskar.

2013: Under våren / sommaren 2013 genomförde Skikkisjöns Sportfiskeklubb utplantering av Vojmsjö-öring i Skikkibäcken, i Skikkisjön samt i tillflöden till Skikkisjön. Totalt utplanterades 350 st 2-årsyngel i Skikkibäcken samt 100 st 2-årsyngel i vardera Gäddbäcken, Sågbäcken, Kvarnbäcken och Storbergsbäcken. I Skikkisjön utplanterades 300 kg Vojmsjö-öring i storleksklassen 300 – 800 gram eller c:a 600 fiskar.

2014: Under hösten 2014 utplanterade Skikkisjöns Sportfiskeklubb två-somrig Vojmsjööring i bäckarna, 300 st i Skikkibäcken, 100 st vardera i Gäddbäcken, Sågbäcken, Kvarnbäcken och i Storbergsbäcken. Klubben utplanterade även 200 kg Vojmsjööring samt 100 kg Hornavanröding 300 – 800 g i Skikkisjön. Erfarenheter av utplanteringarna: Skikkisjön har fått ett fint bestånd av grov öring. Under 2014 vägde en ”normalöring” mellan 2 -3 kg, enstaka exempel på 4-5 kg har fångats. Öringen har varit i mycket god kondition och dess huvudsakliga föda verkar vara små sik. Röding har utplanterats i mindre mängd på försök och här har resultaten varierat. De rödingar som har fångats har vägt omkring 1 kg och har haft fin kondition. Huvudsaklig föda hos dessa rödingar verkar vara små sik. Någon enstaka röding har varit i dålig kondition och verkar inte ha kunnat finna föda. I bäckarna är det speciellt Skikkibäcken och Sågbäcken som fått en kraftig ökning av öringsbeståndet. De övriga bäckarna har inte uppvisat samma resultat. Det har varit sällsynt att får observera öringsyngel i Sågbäcken, Storbergsbäcken och Gäddbäcken. El-fisket som klubben genomförde i bäckarna under hösten 2012 och 2014 gav samma resultat. Vattennivåerna vid el-fisket var väldig låga 2014 och hade varit så under en stor del av sommaren – det kan vara en del av förklaringen. I Skikkibäcken finns nu ett fint bestånd av små öring medan de större öringarna verkar vandra endera ner till Vojmsjön eller upp till Skikkisjön. I Skikkibäcken finns också ett fint bestånd av harr och några enstaka abborrar och gäddor i de större selen. I Sågbäcken finns ett stort bestånd av små öring (5 – 12/13 cm) och på försommaren har vi även konstaterat föryngringar. De andra bäckarna har inte påvisat några resultat av utplanteringarna. Här vill vi ytterligare analysera förutsättningarna för att kunna vidta åtgärder, tex vattenprover, vandringshinder, lekgrus, etc. Förekomsten av övriga arter i sjön har ändrats. Abborre är den dominerade arten och här finns hela skalan från små abborre till grov abborre på 1 – 1 1/2 kg. Sik är rikligt förekommande och även här har siken ”växt på sig”. Det är mycket vanligare nu med stor sik 700 g – 1 1/2 kg än vad som var vanligt tidigare. Gädda har minskat i antal men det finns ett antal storgäddor som patrullerar vattnen i för dem gynnsamma områden. Harr har blivit vanligare i sjön efter att ha varit nästan obefintlig. Efter restaureringen av Skikkibäcken fick bäcken ett fint bestånd av stor harr. Under hösten 2014 utfördes provfiske i sjön – två ansträngningar med 12 nät vardera. Liksom i provfisket 2005 domineras beståndet av abborre och sik. Inga öringar eller rödingar fångades 2005 eller 2014. 2005 fångades dubbelt så många småsikar (13-15 cm) som 2014. Inga gäddor fångades 2005 eller 2014. 5 lakar fångades 2005 mot 1 lake 2014. Klubben inplanterade även Hornavanröding i Skikkisjön som betalades med egna medel. Projektet med att sätta ut röding i Skikkisjön är ett försök att återupprätta röding som en del av artbeståndet i Skikkisjön. Enligt en gammal undersökning från 1864 var vid den tiden röding en av de dominerande fiskarterna i Skikkisjön. Under flottningsepoken utkonkurrerades rödingen av sik. Vi gör nu ett försök för att se om Hornavanröding kan konkurrera med sik. I ett annat projekt som tidigare beviljats av Fiskeriverket gjorde har fiskeklubben under perioden gjort förbättringar av tidigare anlagda lekplatser för öring samt anlagt nya lekplatser i bäckarna.