LONA PROJEKT

Dalasjö Naturvårdsområde

Vilhelmina kommun har fått LONA (Lokala naturvårdssatsningen) medel för framtagande av en skyddsutredning och underlag för eventuellt bildande av ett kommunalt naturreservat för Dalasjö friluftsområde.

Sammanfattning av projektet
Projektet syftar till att upprätta en skyddsutredning där natur- och friluftslivsvärden kartläggs, vilka intresseområden som finns, markägarförhållanden etc. i syfte att förbereda bildande av ett kommunalt naturreservat i Vilhelmina. Skyddsutredningen utgör underlag för eventuellt bildande av ett kommunalt reservat. Det område som eventuellt avsätts som naturreservat kommer att behöva hålla höga naturvärden, vara attraktivt för friluftsliv och rekreation, och reservatsbildningen syftar till att bevara områdets natur, kultur och friluftsvärden. Projektet bidrar tydligt till att uppnå de kommunala, regionala och nationella miljömålen.