MALGOMAJ FVO

ALLMÄNT

Fiskekortsområdet sträcker sig från Lövnäs by till Malgoviks fvo:s gräns.
Området består av sjön Malgomaj med tillrinnande vattendrag, se karta.
Området är lättillgängligt med Vildmarksvägen på ena sidan och Hornsjövägen på andra.
Framgent kommer ett antal platser att iordningsställas där information och viss service kommer att finnas.
Uppskyltning av tillfartsvägar mm ner till sjön kommer även att ske.

 

FISKET

Fisket i sjön utövas mest under den isfria årstiden, och då främst med spö och dragrodd. Ett stort antal grov laxfiskar fångas varje år i sjön.
Fiskar på 3 – 4 kg är inte så ovanligt och även fångster runt 7 kg har rapporterats. Även harr finns efter vissa strandpartier där den kan nås med fluga.

 

FISKARTER

Laxfiskar har den s k fettfenan : öring, harr, lax och sik. Övriga arter: Lake, Gädda, Abborre, Mört.
I Sjön finns även Regnbåge samt röding. Kanadaröding och insjölax har inplanterats för många år sedan.

FISKEREGLER

Fiske är ej tillåtet inom Umlax arrenderade och utmärkta områden och vägar.
Fiskekortsköpare godkänner att Fisketillsyningsman får undersöka och kontrollera all medhavd fiskeutrustning, väskor,utrymmen i båtar snöskotrar, vindskydd och fiskearkar.
Fiskekort skall lösas innan fisket påbörjas och medföras vid allt fiske samt vara försett med innehavarens namn och underskrift på avsedd plats i beständig skrift. Utan namn och underskrift så anses kortet ogiltigt.
Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. Max ett (1) kort per person och dygn. Max fem (5) ädelfiskar per person och dygn. Fiske till avsalu är inte tillåtet.

Ett (1) handredskap per person med ett (1) bete eller s.k. flugkast med max (3) flugor. Ej nät, ståndkrokar, angeldon eller andra fasta redskap får användas. Förbud mot användande av levande eller fryst bete. Gäller ej mask eller maggot. All mäskning med vegetariska, animaliska eller konstgjorda medel är förbjudet.
Fiske från båt är tillåtet, samt att ”ro drag” eller släpa ”långedrag” med ett(1) spö. Ej Trolling med sidoparavan eller djuprigg.

Fiskrens skall grävas ned eller tas omhand på annat lämpligt sätt. Förbjudet att lämnas på stranden eller på isen.

Inom området finns speciella regler kring följande områden;
-Kvarnbäcken, Skansholm.
-Malgomajlandet 1:1 mellan odlingsgränsen och Rekansjö byavatten-mellan Rekansjö byavatten och Hornsjö byavatten samt statens del i Rekansjön.
-Malgomajlandet 1:8 -fiske endast i området i Malgomaj, ej i Fetsjön och övriga vattendrag.

Fiskeförbud från en linje mellan odlingsgränsen vid väg 1067 till Rekansjö byalags västra gräns och väster ut till Lövnäs och Hornsjö byalags västra gräns mot Statens mark, 1 Maj till 22 juni.
Fiskeförbud även i Datikån upp till Datiksjöarna, 1 maj till 22 juni. Se karta.

I alla strömmande vatten och 300 m ut i sjön är det fiskeförbud 15 september – 15 oktober, då Öringen leker i bäckarna. Gäller alla!

 

MER INFORMATION OM MALGOMAJS FVO
Med reservation för ev. ändringar.