Öring (Salmo trutta)

Beskrivning

Förekommer som havs-, insjö- och bäcköring. Öringen har något tjockare stjärtspole än laxen. Den föds och tillbringar sitt första levnadsstadium i strömvatten (bäck, å eller älv). Vissa stannar kvar i bäcken medan övriga utvandrar till sel, sjö eller havet. Sedan återvänder den till uppväxtplatsen och leker.

Grov öring kan fångas i Ångermanälven, Malgomaj, Volgsjön och Vojmsjön. Öringen förekommer i olika former och varierar mycket i färg och prickighet. De olika formerna kan delas in i bäcköring, insjööring och havsöring. Någon säker morfologisk karaktär som skiljer insjö- och havsöringar och bäcköringar åt finns inte. Dräktstadierna är också desamma hos båda formerna. Bäcköringen lever hela sitt liv i strömmande vatten och könsmognar relativt tidigt, vid 2-3 år.

Bäcköringen når inga rekordvikter. Havsöringen och insjööringen leker och tillbringar sina första år i strömmande vatten innan de söker sig ut i hav eller sjö för näringssök, då ökar tillväxten radikalt och vikter på 10- 15 kg kan nås. Lekmognad sker vid 4-5 års ålder och då uppsöker de sin födelsebäck för att leka.

Utbredning globalt

Österut till västra Sibirien. Söderut tom Alperna. Inplanterad i Afrika, Australien, Nya Zeeland, Nord- och Sydamerika samt utanför de naturliga utbredningsområdena i Europa och Asien.

Förekomst i Sverige

Öringen föredrar sjöar med kallt och klart vatten och finns i större delen av Sverige. Vanligast är den dock i de norra delarna av landet.

Miljö

Insjööringen lever i rena och syrerika vatten.

Vanor

Under den tid öringen tillbringar i vattendrag håller den revir som den försvarar ettrigt. I och med att vattentemperaturerna stiger under sommaren söker insjööringen sig ut på djupare vatten och under höst och vår upprätthåller sig öringen mera strand- och ytnära. Lättast att fånga är öringen under skymning och gryning då den är mest aktiv.

Föda

Under insjööringens första bäcktillvaro lever den av insekter och andra ryggradslösa djur och efter nervandringen till sjöar eller hav lever den av både insekter, kräftdjur och fisk.

Volmar Bagge 1

Volmar Bagge 2

Fortplantning och tillväxt

Leken äger rum i augusti till november i relativt stilla vatten över grusiga bottnar på 0,5-1 m djup. Rommen kläcks på våren. Småvuxna öringstammar leker varje år medan storvuxna bestånd tar pauser på ett eller två år. Tillväxten är mycket beroende på näringstillgången i olika sjöar. I en del sjöar behöver insjööringen 7-8 år på sig för att uppnå 25-30 cm vilket betyder en vikt på ca 0,5-1 kg. Livslängden är ca 21 år.

Status

Öringen som art har påverkats väldigt negativt pga olika former av störningar i miljön som t ex olika byggnader för vattenkraftsändamål, flottledsrensningar, försurning, överfiske etc.

Biotopvård

För att förbättra levnadsvillkoren för öring sker inom Södra Lappland kontinuerligt ett restaurerande arbete med t ex: · Flottledsrestaurering · Fiskvandringsvägar · Vattenundersökningar · Kalkning · Reglerat fångstuttag.

Bra platser för öringsfiske

Ångermanälven, Malgomaj, Volgsjön och Vojmsjön. Sjöarna inom Rajastrands FVO samt i Saxån. Varje år vandrar riktigt grov öring ner från sjön LillRajan för lek. Öring uppemot 7 kg har fångats i LillRajan. Även om öringen är den dominerade fisken i Saxåns vackra strömmar förekommer även harren som ett trevligt inslag.

Fiskemetod

* Insjööringen fångas lättast under den period då den befinner sig strand- och ytnära, dvs under vår och höst. Under hösten vandrar insjööringen upp i sina lekbäckar/åar och under den tiden innan lekförbudet blir den mer tillgänglig för sportfiske.

* Bäcköringen fångas lättast nära åar och bäckar som under sommaren håller normalvattenflöden.

* Insektskläckningar
Större insektskläckningar tenderar att dra upp stor fisk från djupen och är således heta tidpunkter för sportfiskaren. Den insektskläckning som är mest omtalad är Rockenkläckningen (stor sjösandslända) som brukar infalla runt midsommar beroende på väder och vind. Under vår och höst är vobbler eller spinnare de fiskemetoder som fungerar bäst i sjöar. Under lekvandring fungerar både vobbler och större fiskliknande flugor, som t ex volmar bagge.

* Bästa tiden
Lättast att få öringen på kroken är under skymning och gryning då den är mest aktiv.