Harr (Thymallus thymallus)

Beskrivning

Harren känner man lätt igen på den stora, höga ryggfenan. Fenorna skiftar i blågrått, purpur och lila. Kroppens färg varierar från silvergrått till mörk bronslyster.

Harren har en svag doft av timjan. Längden kan i vissa fall uppgå till 70 cm. Vanligast är vikter uppemot ett kg men det förkommer att harren når vikter överstigande 3 kg. Harr är en kallvattenfisk som kräver rena, syrerika vatten. Den förekommer från skogslandet till djupt inne i fjällvärlden. Harren hugger glatt på pimpelspö under våren och är sedan på hugget långt in på hösten. Flugfisket efter harr anses av många vara det mest spännande fiske man kan ägna sig åt.

 

Utbredning globalt

Österut till Volgas övre vattensystem. Söderut till mellersta Frankrike, norra Italien, Donaus vattensystem och mellersta Ryssland.

 

Utbredning i Sverige

Harren är i huvudsak en nordsvensk fisk och i söder finns den i Klarälvens system samt i Vättern. Sporadiskt förekommande i Lagan. Påträffas också i Uppland och Gästrikland. Norr om Dalälven förekommer harren i alla landskap. Arten har inplanterats på flera platser i Värmland.

Miljö

Harren föredrar strömmande vatten eller sjöar och bräckt hav på strömsatta platser. Botten bör vara stenig och vattnet klart, kallt och väl syresatt.

 

Vanor

Harren lever ofta i stim men varje fisk har ett eget område som försvaras gentemot kamraterna, trots att uppträdandet i övrigt är kollektivt. Harren kan från ca 3m djup se ett flytande byte på vattenytan. Strax före och under svärmningen av nattsländor, som markeras av deras dans tätt över vattenytan, ägnar sig harren åt att fånga nattsländelarver (husmaskar) och puppor nere på botten.

 

Föda

Harren är en utpräglad insektsätare som livnär sig av både drivande och bottenlevande insekter men även annan föda som plankton, snäckor, märlor, småfiskar, rom etc.
Fortplantning och tillväxt
Harren blir könsmogen vid 3-6 års ålder. I regel fortplantar den sig varje år. Leken äger rum under ca två veckors tid i mars-juni i samband med islossningen. Vandringen till lekplatserna brukar ske på under natten. Vid studier har man sett att harren lekmognar vid relativt stor storlek. I Ammerån lekmognar harren när de nått en längd överstigande 35 cm och i Harrträsket i Sorsele 42 cm. Omfattningen på revirstorleken är beroende av bottentopografin. Harren gräver inte gropar som öring, röding och lax, men äggen deponeras i en 4-8 cm djup, boliknande kavitet. Honorna leker under 1-3 dygn, hanarna under 4-7. Kilovikt uppnås efter ca 7-8 års ålder om förutsättningarna är bra. Livslängden på harr är ca 15 år.

 

Fiskemetod

* Flugfiske
Harren är en utpräglad insektsätare fångas lättast med insektsimitationer vilket medför att flugfiske både i strömmande vatten och i sjöar är att föredra, lämpligt är ett spö i AFTM-klass 5-6 eller 7-8. Torrflugor i krokstorlek 12.

* Spinnfiske
Spinnfiske fungerar stundtals bra med små spinnare eller flugkast. Maskmete är en effektiv metod men studier har visat att dödligheten vid återutsättning är hög vilket medför att den metoden inte rekommenderas.

* Insektskläckningar
Fisket efter områdets stora fiskar underlättas vid större insektskläckningar. Vid Rockenkläckningen några veckor efter midsommar inträffar en het tid då de större fiskarna blir lättare att komma till tals med.

* Kikmetet
Harren går även utmärkt att pimpla och speciellt kikmetet rekommenderas.

 

Bästa tid

Bästa tider på dygnet är ofta gryning och skymning.

 

Bra platser för harrfiske

Vojmåns vattensystem – Lappudden, Vilhelmina. Rajastrands fiskevårdsområde – Saxån. Öringen är den dominerade fisken i Saxåns vackra strömmar men även riktigt fin harren förekommer. Områdets verkligt stora harrar finns i Raitasjön och Åsjön. I detta system som längst upp börjar med StorRajan och rinner igenom Harrsjön, Raitasjön och Åsjön fångas årligen harr uppemot 1,5 kg och 2 kilosbitar. De regler (nätförbud, maskmeteförbud i strömmande vatten, upptag av fisk med begränsning till max 2 fiskar/ fiskare med minimimått på 40 cm etc) som gäller inom Harrsjö Jakt- och Fiskecamps vatten bäddar för att fisket fortsätter att vara bra. Det finns även en no- kill sträcka längst upp i Saxån där endast flugfiske är tillåtet.