Dorotea och Vilhelmina kommuner har lämnat var sin klagan till EU gällande rubricerat ärende.

Överklagan mot den beslutande energipolitiken som vänder ryggen åt våra stora älvar i norra Sverige, den så kallade Energiöverenskommelsen och det direktiv som givits Hav- och vattenmyndigheten att omvandla undantagsbestämmelserna i EU:s ramdirektiv för vatten till praxis och norm för våra stora Norrlandsälvar. De möjligheter att ställa mindre långtgående krav som följer av EU- rätten till förmån för samhällsnyttiga verksamheter ska nyttjas fullt ut vid exempel meddelande av miljökvalitetsnormer och andra föreskrifter samt vid beslut om klassning av vattenförekomster. ”Vattenmiljö och vattenkraft Dnr M2018/0074/R”.

Kommunerna inom Ångermanälvens avrinningsområde (fem kommuner) har under 2018 skrivit en gemensam protestskrivelse till Regeringskansliet att inte lägga en död hand på våra vatten. Vi har inte fått något svar!