Rapporten är klar och kan nu användas i kommande omförhandlingar gällande vattendomar. Förslag finns på minimitappningar, var omlöp eller andra former av fiskväg skall placeras, öppnande av sidofåror, bortrivning av damm mm. Tidigare har Ångermanälvens huvudfåra inventerats och nu även biflödet Fjällsjöälven. Rapporterna finns att ladda ner på Vilhelmina modelforest hemsida, http://www.modelforest.se/index.php/deltagande-projekt/angermanaelvsprojektet.