Ångermanälvens huvudfåra har inventerats gällande vad som skulle kunna gå att göra för att förbättra för fisk och andra vattenlevande organismer. Dessa inventeringar har landat i 3 rapporter som går att ladda ner på Vilhelmina Model Forest hemsida. Åtgärder som både påverkar och inte påverkar kraftproduktionen. För närvarande håller vi på och inventerar Ångermanälvens biflöde Fjällsjöälven. Dock gör statsmakten allt vad de kan för att det inte skall utföras åtgärder i dessa älvar utan de skall endast vara till för att producera el.

I juni togs en ny lagstiftning som kort säger att all vattenkraft skall omprövas vilket är bra, men i avvägningen mellan elproduktion och miljö så får miljön i norra delen av Sverige stå tillbaks.

Samråd sker nu från vattenmyndighetens sida där Vattenmyndigheterna har bedömt konsekvenserna för elproduktion och reglerkraft om miljökvalitetsnormen god ekologisk potential ska gälla för samtliga kraftigt modifierade vatten.

I åtgärdsplanen för Ångermanälvens avrinningsområde tas först upp vilka åtgärder som behövs för att uppnå god ekologisk potential med faunapassager, ekologiska flöden i torrsträckor etc. Senare i dokumentet anser man att i stort sett inga av dessa åtgärder skall utföras.:-(